Stichting-ALt streeft erna dat de organisaties op het USPB zich wetenschappelijk en productief kunnen ontwikkelen en zo bijdragen aan innovatie en werkgelegenheid, zonder dat elke organisatie afzonderlijk tijd en energie moet steken in het aanvragen en beheren van de noodzakelijke milieu vergunningen en het opzetten van een BedrijfsNoodOrganisatie.

De activiteiten op het USPB zijn voornamelijk productie en ontwikkeling van farmaceutische producten, onderzoek in kader van volksgezondheid en milieu en de hiervoor benodigde ondersteunende faciliteiten. Hieraan zijn milieuaspecten gekoppeld, die  een effect op de omgeving kunnen hebben.

De milieuaspecten van het USPB die invloed kunnen hebben op de omgeving zijn:

 • energie
 • water
 • afvalwater
 • (gevaarlijke) afvalstoffen
 • geluid
 • luchtemissies
 • bodemrisico’s
 • transport
 • Biologische Agentia en Genetisch gemodificeerde organismen. 

Doel Stichting-ALt

Stichting-ALt heeft als doel de vergunde ruimte van de verschillende milieuaspecten op het USPB zo goed mogelijk in te zetten, zodat de organisaties op het USPB zich binnen de randvoorwaarden optimaal wetenschappelijk en productief kunnen ontwikkelen. 

Om dit doel te bereiken, voert Stichting-ALt de volgende taken uit:

 • het aanvragen en verkrijgen van omgevingsvergunningen milieu, of het laten aanpassen van bestaande milieu vergunningen, als dat voor het optimaal presteren van organisaties op het USPB noodzakelijk is
 • het als vergunninghouder voorkomen dat er in strijd met milieu wet- en regelgeving en de voorschriften en voorwaarden van de milieu vergunningen gehandeld wordt 
 • het bevorderen van een hoogwaardig, duurzaam, veilig en calamiteit-bestendig USPB ten behoeve van de gemeenschappelijke belangen van de organisaties 
 • het zoveel mogelijk beperken van schade aan mens, milieu en materiaal in geval van een calamiteit

Activiteiten

Ten behoeve van het doel en de taken, voert Stichting-ALt onder andere de volgende activiteiten uit:

 • aanvragen, verkrijgen en beheren van omgevingsvergunningen (waaronder de milieu vergunningen op hoofdzaken)
 • stimuleren van een duurzaam en energieneutraal USPB in 2050
 • opstellen van praktische milieu KAM-regels die de naleving van vergunningen en wet- en regelgeving eenvoudiger maken
 • periodiek afstemmen met de organisaties op het USPB 
 • uitvoeren van inspecties bij de organisaties op het USPB
 • bewaken van de beschikbare milieuruimte op het USPB, door periodieke toetsing aan wettelijke en vergunde normen van o.a. emissie, geluidsniveaus, lozingseisen en risicovolle handelingen (chemicaliën en biologische agentia) 
 • naleving van relevante meldingsprocedures bij de verschillende bevoegde gezagen
 • opstellen van een USPB breed bedrijfsmilieuplan, zodat de milieubelasting van het USPB verder verminderd wordt 
 • verzorgen van de wettelijk verplichte jaarlijkse USPB brede milieurapportage (e-PRTR) en een USPB breed Publiek Milieujaarverslag
 • verzorgen van een USPB brede Energie audit, waardoor organisaties voldoen aan de energie besparende maatregelen die vanuit de overheid verplicht gesteld worden
 • opstellen van een jaarlijkse Milieumonitor, waarmee de Milieugebruiksruimte  per organisatie vastgesteld wordt, gebaseerd op energie verbruik (elektra, gas, stoom), water verbruik en geluidemissie
 • opstellen van het USPB brede crisisbeheerplan en het inrichten/faciliteren van de USPB brede BedrijfsNoodOrganisatie, zodat in geval van een calamiteit, schade aan mens, milieu en materiaal zoveel mogelijk beperkt blijft

USPB brede milieu vergunningen

Stichting-ALt streeft erna dat de vergunde ruimte van de verschillende milieuaspecten op het USPB zo goed mogelijk ingezet en benut wordt, zodat de organisaties op het USPB zich wetenschappelijk en productief kunnen ontwikkelen, zonder dat elke organisatie afzonderlijk tijd en energie moet steken in het aanvragen en beheren van de noodzakelijke milieu vergunningen en het opzetten van een BedrijfsNoodOrganisatie.

Voordelen:

 • Milieu vergunningen op hoofdzaken
 • Aanpassingen aan en uitbreiding van vergunde normen voor milieuaspecten worden verzorgd door Stichting-ALt 
 • Geen wettelijk verplichte milieu rapportages per organisatie
 • USPB breed Milieu Jaarverslag 
 • USPB breed Bedrijf Milieu Plan 
 • Ondersteuning bij milieu gerelateerde vragen en energiebesparing
 • (Veranderingen) milieu wet- en regelgeving doorgevoerd in praktische milieu KAM-regels

Nadelen: 

 • Elke organisatie moet een gecertificeerd milieu zorgsysteem hebben
 • Verplichtingen vanuit de milieu vergunningen gelden voor alle organisaties en worden contractueel vastgelegd
 • Algemene verplichtingen vanuit het Bedrijf Milieu Plan gelden voor alle organisaties 
 • Algemene verplichtingen vanuit de Energie-audit gelden voor alle organisaties

Bedrijfsnood organisatie

Stichting-ALt voert taken uit ten behoeve van een USPB brede BedrijfsNoodOrganisatie (BNO). 

Hiervoor is een Crisisbeheersplan beschikbaar en per gebouw zijn mogelijke risico’s in kaart gebracht. 

Aansluitend op de maatregelen die de organisaties op het USPB bij een mogelijke calamiteit meteen uitvoeren, voert de BNO taken uit en sluit aan tot externe hulpdiensten de regie overnemen.

De BNO faciliteert en organiseert op het USPB: 

 • opleidingen en verplichte herhalingsoefeningen van de BHV-ers
 • opleidingen en verplichte herhalingsoefeningen van de Snel Inzetbare EHBO (SIE)
 • opleidingen en verplichte herhalingsoefeningen van de Incident Coördinatoren (ICO)
 • beschikbaarheid van de benodigde verbandmiddelen 
 • instructie aan gebouwhoofden
 • 1x per jaar een BNO brede operationele calamiteiten veldoefening
 • 1x Per jaar een calamiteitenoefening met het crisisteam USPB
 • jaarlijkse ontruimingsoefeningen per gebouw

Bestuur en medewerkers Stichting-ALt

Bestuur:

 • Nico Oudendijk, voorzitter bestuur
 • Jef de Clercq, bestuurslid

Medewerkers:

 • John Tonen, hoofd BedrijfsNoodOrganisatie
 • Charlotte Jansen van ’t Land, secretaris en dagelijkse leiding
 • Hetty van Veldhuijzen, medewerkster bedrijfsvoering 

Historie

In het verleden was het gehele terrein van de Rijksoverheid en was alleen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) er gehuisvest. In de loop van de tijd vestigden zich ook andere overheidsinstellingen op het terrein, namelijk het Nederlands Vaccin Instituut (NVI), het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) en de Commissie Genetische Modificatie (COGEM).

Het RIVM beschikte over een milieuvergunning op hoofdzaken voor het gehele rijksoverheidsterrein gelegen aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 te Bilthoven

RIVM terrein 1971

Na de verkoop van de vaccinproductiefaciliteiten van het NVI aan Bilthoven Biologicals B.V. en daarna de verkoop van het terrein, worden de terrein brede milieuvergunningen beheerd door Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-ALt).

Vanaf 2016 is Poonawalla Science Park B.V. eigenaar van het voormalige overheidsterrein, dat tegenwoordig bekend staat als Utrecht Science Park Bilthoven (USPB) en waar meerdere bedrijven en overheidsorganisaties gehuisvest zijn.

USPB 2020