Activiteiten

Ten behoeve van het doel en de taken, voert Stichting-ALt onder andere de volgende activiteiten uit:

 • aanvragen, verkrijgen en beheren van omgevingsvergunningen (waaronder de milieu vergunningen op hoofdzaken)
 • stimuleren van een duurzaam en energieneutraal USPB in 2050
 • opstellen van praktische milieu KAM-regels die de naleving van vergunningen en wet- en regelgeving eenvoudiger maken
 • periodiek afstemmen met de organisaties op het USPB 
 • uitvoeren van inspecties bij de organisaties op het USPB
 • bewaken van de beschikbare milieuruimte op het USPB, door periodieke toetsing aan wettelijke en vergunde normen van o.a. emissie, geluidsniveaus, lozingseisen en risicovolle handelingen (chemicaliën en biologische agentia) 
 • naleving van relevante meldingsprocedures bij de verschillende bevoegde gezagen
 • opstellen van een USPB breed bedrijfsmilieuplan, zodat de milieubelasting van het USPB verder verminderd wordt 
 • verzorgen van de wettelijk verplichte jaarlijkse USPB brede milieurapportage (e-PRTR) en een USPB breed Publiek Milieujaarverslag
 • verzorgen van een USPB brede Energie audit, waardoor organisaties voldoen aan de energie besparende maatregelen die vanuit de overheid verplicht gesteld worden
 • opstellen van een jaarlijkse Milieumonitor, waarmee de Milieugebruiksruimte  per organisatie vastgesteld wordt, gebaseerd op energie verbruik (elektra, gas, stoom), water verbruik en geluidemissie
 • opstellen van het USPB brede crisisbeheerplan en het inrichten/faciliteren van de USPB brede BedrijfsNoodOrganisatie, zodat in geval van een calamiteit, schade aan mens, milieu en materiaal zoveel mogelijk beperkt blijft