Doelstelling

Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-ALt) heeft als doel het terrein met de daar aanwezige gebouwen, installaties, infrastructuur en voorzieningen, zo goed mogelijk te benutten. Stichting-ALt streeft naar dusdanige randvoorwaarden op het USPB, dat de organisaties zich wetenschappelijk en productief kunnen ontplooien. Hiermee wil Stichting-ALt bijdragen aan innovatie en werkgelegenheid in Bilthoven.

Tot het doel van Stichting-ALt behoren verder:

  1. het aanvragen en verkrijgen van (milieu)vergunningen, of het laten aanpassen van bestaande vergunningen als dat voor het optimaal presteren van organisaties op het USPB noodzakelijk is;
  2. het als vergunninghouder voorkomen van handelen in strijd met de (wettelijke) kaders en regels die door de milieuvergunningen worden opgelegd en het hiertoe opstellen van KAM regels in nauw overleg met de organisaties op het USPB;
  3. het houden van toezicht op de organisaties van het USPB betreffende het naleven van de (wettelijke) voorschriften en voorwaarden van de milieuvergunningen en de daarmee verband houdende KAM-regels;
  4. ten behoeve van de gemeenschappelijke belangen van de organisaties het bevorderen van een hoogwaardig, duurzaam, veilig en calamiteit-bestendig USPB en al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daar bevorderlijk voor kan zijn.