Doelstelling

De Stichting heeft als doel het terrein met de daar aanwezige gebouwen, installaties, infrastructuur en voorzieningen, zo goed mogelijk te benutten. De Stichting streeft naar dusdanige randvoorwaarden op het terrein dat de gebruikers zich technisch-wetenschappelijk kunnen ontplooien. Hiermee wil de Stichting bijdragen aan innovatie en werkgelegenheid in Bilthoven.

Tot het doel van de Stichting behoren verder:

  1. het aanvragen en verkrijgen van vergunningen, of het laten aanpassen van bestaande vergunningen als dat ondersteunend is voor het gebruik van het terrein;
  2. het als vergunninghouder voorkomen van handelen in strijd met de kaders en regels die door de vergunningen die de Stichting houdt worden opgelegd en het opstellen van protocollen om dit te bevorderen;
  3. het houden van toezicht op de gebruikers van het Antonie van Leeuwenhoek-terrein betreffende het naleven van relevante bepalingen van de vergunningen die de Stichting houdt en de daarmee verband houdende protocollen;
  4. het ten behoeve van de gemeenschappelijke belangen van de gebruikers bevorderen van een hoogwaardig, duurzaam veilig en calamiteit-bestendig alsmede uniform onderhoud en beheer van het Antonie van Leeuwenhoek-terrein, en voorts al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.